Vägföreningen

VAPLANS VÄGFÖRENING
Föreningsstämma 2017
Tid:Måndagen 13 mars
Plats:Vaplans Folkets Hus
Närvarande:

Fredrik Bäckman, Jörgen Eriksson, Märith Forss, Ulf Eriksson,
Börje Ohlsson, Morgan Börjeflo, Tobias Granbom, Stefan Pettersson,
Anders Ackeflo, Karl-Gustav Olsson, Gunnar Forss,
Mikael Larsson, Simon Bylund, Lars Gunnarsson, Tommy
Persson, Kurt Lundstedt, Thomas Eriksson, Casten Blomberg,
Björn Skogh, Lars Astrand.
1. Kallelse, dagordning
Björn Skogh hälsar alla välkomna.
Föreningsstämman (årsmötet) befinns vara utlyst enligt stadgarna.
Verksamhetsberättelse för 2016 och förslag till budget och debiteringslängd
för 2017 har hållits tillgängliga hos ordföranden.
Stämman utser Björn Skogh till mötesordförande.
2. V al av sekreterare
Stämman utser Lars Åstrand till mötessekreterare.
3. Val av justeringsmän
Gunnar Forss och Simon By lund utses till justeringsmän
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
Björn föredrar styrelsens verksamhetsberättelse för 2016. Planerade
asfalteringar har skjutits till kommande barmarkssäsong. Vi kommer
att samordna dem med IP Onlys återställning efter fiberdragningen.
Föreningen har träffat avtal med IP Only om återställning och garanti.
Plogning, sandning och grusning har gjorts av Mikael Ring AB. Styrelsen
anser att arbetena utförts på ett bra sätt och på rätt nivå. Den
snöfattiga vintern har krävt mindre plogning men istället mera
sandning. Väghållningskostnaderna har därför varit något högre än
normalt. Årets resultat är trots det plus 65 000 kr vilket har att göra
med de uppskjutna underhållsinsatserna.

Inga lampor har behövt bytas ut inför vintern, även elkostnaden har
sjunkit kraftigt på grund av nya lampor och armaturer. Längs några
vägar återstår fortfarande att byta till LED-lampor.
Arbetet med vägarna samt kontroll har skötts och letts av våra vägfogdar
Kalle Olofsson och Mikael Larsson som gjort ett mycket gott
jobb.
Märith föredrar revisorernas rapport. Revisorerna har i vanlig ordning
granskat räkenskaperna och har inga anmärkningar. De föreslår
därför att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2016.
5. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
6. Framställningar & motioner
Inga framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
finns att behandla.
7. Ersättning till styrelse och revisorer
Stämman beslutar att arvoden för verksamhetsåret 2017 skall utbetalas
med samma belopp som för 2016, det vill säga ordförande, kassör
och sekreterare får 1500 kr var och övriga ledamöter 800 kr var.
Vägfogdarna får 1000 kr plus bränslekostnader. Styrelsesuppleanter,
revisorer och revisorssuppleanter skall inte erhålla några arvoden.
8. Budget samt debiteringslängd
Verksamhetsplanen för 2017 innehåller byte av återstående äldre armaturer
till lampor med LED-teknik, asfalteringsarbeten samt målning
och övrigt underhåll av bron.
Styrelsen har föreslagit stämman en höjd utdebitering från 12 kr till
14 kr per andel, för att finansiera föreslagna åtgärder. Årets budget
innebär trots det ett underskott som dock kommer att täckas med
förra årets överskott.
Debiteringslängden har framlagts för stämman. Där framgår uttaxerat
belopp samt hur stor avgiften blir för respektive fastighet och
ägare. Uttaxerade belopp förfaller till betalning den 31 maj.
9. Godkännande av budget
Stämman beslutar att godkänna förslaget till budget (utgifts- och inkomststat).

10. Val av styrelse, ordförande och suppleanter
Ruben Bengtsson föredrar valberedningens förslag.
Dennis Nilsson har ett år kvar. Märith Forss avgår och behöver ersättas
genom fyllnadsval.
Ordinarie styrelsemedlemmar:
Björn Skogh omval 2 år
Stefan Pettersson omval 2 år
Lars Åstrand omval 2 år
Tobias Granbom nyval 1 år
Ordförande:
Omval Björn Skogh
Suppleanter:
Kalle Olofsson
Mikael Larsson
Anders Ackeflo
1 år
1 år
1 år
1 år
Vägfogdar Kalle Olofsson och Mikael Larsson.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
11. Val av revisorer och suppleanter
Valberedningen föreslår val av följande för 2017 (1 år):
Revisorer:
Revisorssu ppleanter:
Katarina Karlstrand
Lena Nyman
Lena Eriksson
Jesper Olsson
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
12. V al av valberedning
Stämman utser Ruben Bengtsson (sammankallande), Börje Ohlsson
och Morgan Börjeflo till valberedning för 2016 (1 år).
13. Övriga frågor
Kantröjningen förra året blev mindre bra. Styrelsen kommer att leta
efter en entreprenör som har bättre utrustning och göra ett omtag.
Kurt Lundstedt påtalar problemen med vägtrumman under Axel Johanssons
väg. Trumman fryser och svallar upp vilket gör att det bli-
vit en vägbula ovanför trumman. Björn föreslår en rensning av diket
nedanför trumman och att styrelsen håller trumman under bevakning.
Blir det ingen förbättring kan det bli nödvändigt att byta
trumman på ett par års sikt.
Kurt påtalar att mycket tung trafik går på Bruksgatan och föreslår att
Axel Johanssons väg öppnas för rundkörning. Styrelsen svarar genom
Björn att flödet av tunga fordon bör ta kortast möjliga sträcka
genom byn. Axel Johanssons väg har beläggning av mjog som är ett
mjukare material och inte tål tung trafik lika bra. Någon bättre lösning
än dagens finns knappast.
Kurt föreslår ett möte om trafiksituationen i byn dit även kommunen
bjuds in.
Tommy Persson tar upp problemet med lastning och lossning vid
Heggenes, som enligt honom inte har blivit bättre. Lastbilarna står
fortfarande ute i gatan, ofta med motorerna igång.
Kurt gör även en påminnelse om att det lämnas onödigt mycket
hundskit längs vägarna. En sopbehållare finns t ex vid Folkets Hus,
där det går att lägga påsar.
14. Utskick av stämmoprotokollet
Protokollet från föreningsstämman anslås på Folketshusföreningens
hemsida och delas eller skickas ut till medlemmarna.

Lars Åstrand

Gunnar Forss

 

Stämmoprotokoll 2016

 

 

Protokoll föreningsstämma 20150310vägföreningen årsmöte 2015 inbjudan sid 1 vägföreningen årsmöte 2015 inbjudan sid 2

 

Vägföreningen är inte en del av Folkets hus i Vaplan, men lika viktig. Därför hittar du dess info här. Vi är alla beroende av fungerande vägar här i byn och här får du som är medlem i vägföreningen reda på vad som är på gång.

Vill du veta mer, har du synpunkter på hur vägarna underhålls? Kontakta styrelsen.
Ordförande: Björn Skogh, bjorn.skogh@norrskog.se
Sekreterare: Lars Åstrand, lars_astrand@hotmail.com

Årsmöte i Vaplan 10 mars 2014

protokoll 2012
protokoll 2011

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s